ประเภทงาน

นิสิต นักศึกษา สามารถเลือกสถานที่ทำงาน และประเภทของงานที่แตกต่างกันไป ดังนี้

Amusement Park and Water Park

Game Host

Merchandise

Ride Operators

Admission Hosts

Life Guard

etc.

Fast Food Service

Cashier

Food Preparation

Server

Cleaner

etc.

Restaurant

Busser

Dishwasher

Food Runner

Host / Hostess

Kitchen Staff

Server

Hotel

Font Desk

Server

Housekeeper

Gardener


และยังมีประเภทงานอื่นๆอีกมากมาย โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถเลือกสมัครงานในสถานที่ที่ผู้สมัครมีความสนใจ แต่การตอบรับของผู้ว่าจ้างจะอิงตามคุณสมบัติ ความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความสนใจ และทัศนคติของผู้สมัคร
โดยระหว่างฝึกงานผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนตั้งแต่ US$ 3.5 – US$ 10 ต่อชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน และสถานที่ทำงาน ระยะเวลาการทำงานเริ่มตั้งแต่ 8 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย และไม่เกิน 16 สัปดาห์ หลังจากสิ้นสุดการทำงาน ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเดินทางท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาด้วยตนเอง ได้เป็นเวลา 30 วัน อนึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯต้องมีความเข้าใจว่า รายได้จากการทำงานเป็นเพียงส่วนช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพำนัก และท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐฯ ทางโครงการฯไม่ได้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้นักศึกษาไปทำงานเพื่อเก็บเงิน แต่ไปเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยวในต่างแดน