ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ (Program Fee)

1. ค่าสมัคร 7,000 บาท ยืนยันเข้าร่วมโครงการ (ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี)

2. ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 85,900 บาท โดยจะแบ่งการชำระออกเป็น 2 งวด
- งวดที่ 1 จำนวน 30,000 บาท ชำระหลังจากยืนยันเข้าร่วมโครงการ ภายใน 15 วัน และชำระค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินจำนวน 5,000 บาท (*ขอสงวนสิทธิ์ คืนเงินเฉพาะ 3 กรณีด้านล่างนี้เท่านั้น)

o แจ้งไฟล์ทการเดินทางดิ่นวันเริ่มงานตามเอกสาร DS2019 อย่างน้อย 1 เดือน
o คอนเฟิร์มไฟล์ทและกรอกไฟล์ทบินในระบบ US SPONSOR หลังจากสัมภาษณ์วีซ่าภายใน 3 วันเท่านั้น
o ส่งเอกสารรายงานตัวเมื่อเดินทางกลับถึงไทยภายใน 1 อาทิตย์

งวดที่ 2 จำนวน 55,900 บาท ชำระหลังจากสัมภาษณ์กับนายจ้างผ่านแล้ว ภายใน 7 วัน และชำระค่าวีซ่า จำนวน 9,500 บาท

ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน
- ค่าจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์งาน
- ค่าดำเนินการเอกสารสิทธิในการยื่นขอวีซ่า (DS-2019 form) พร้อมคำแนะนำในการเตรียมเอกสาร
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ครอบคลุมระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งไม่รวมการท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดการทำงาน
- ค่าดำเนินการจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ
- คู่มือสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
- เจ้าหน้าที่ของเน็กซ์เจนฯและ เจ้าหน้าที่องค์กรในต่างประเทศให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือตลอดโครงการ


3. ค่าธรรมเนียม Package การขอวีซ่า 9,500 บาท
หมายเหตุ: Package การขอวีซ่ารวมค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าประเภท J-1, ค่าธรรมเนียม SEVIS และค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่าอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 9,500 บาท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสถานทูต และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสหรัฐอเมริกา

4. ค่าตั๋วเครื่องบินราคาประมาณ 40,000 – 60,000 บาท (*ไม่บังคับซื้อตั๋วเครื่องบิน)

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- ค่า Pocket Money ขั้นต่ำ $1,000 เหรียญ
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นเงินส่วนตัวของนักศึกษาที่ควรเตรียมให้พอสมควรสำหรับค่าใช้จ่ายช่วง 2-4 อาทิตย์แรกของการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ค่าตรวจ COVID-19 และค่าใบรับรองแพทย์
หมายเหตุ: น้องสามารถเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกเพื่อเข้ารับการตรวจ COVID-19 และรับใบรับรองแพทย์ก่อนการเดินทางออกนอกประเทศซึ่งอัตราค่าตรวจอาจมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างขึ้นอยู่กับ Package การตรวจ COVID-19 ของแต่ละโรงพยาบาล