วัตถุประสงค์โครงการ

-สนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสหาประสบการณ์การทำงานพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานต่อไป
-ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เดินทาง ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต
-ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานในสังคมอเมริกัน และได้พัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตในต่างแดน
-ให้นักศึกษามีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการพูด–ฟัง ในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในสถานที่ทำงาน และระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา