Q & A

A สมัครได้ 3 ช่องทาง
1. สมัครผ่านทาง Website ของบริษัทได้ที่ www.nextgenexchange.co.th
2. บูธรับสมัครของ Nextgen ตามมหาวิทยาลัย และคณะต่างๆ
3. สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 246 อาคารไทม์ สแควร์ ชั้นที่ 25 ห้องเลขที่ 25-02B ถนน สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 089 - 8911059, 089 – 9253095
สาขาเชียงใหม่ โทร 086 – 0603443
สาขาขอนแก่น โทร 080-654-4036

A ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมถึง ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ค่าจัดหาสถานที่ฝึกงาน ค่าดำเนินการเอกสารสิทธิในการยื่นขอวีซ่า (DS-2019 form) พร้อมคำแนะนำในการเตรียมเอกสาร ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ครอบคลุมระยะเวลาเข้าร่วมโครงการซึ่งไม่รวมการท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดการทำงาน ค่าดำเนินการจัดปฐมนิเทศก่อนเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ คู่มือสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ขององค์กรร่วมในต่างประเทศให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

A ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการสูงสุดคือ 4 เดือน โดยสามารถเข้าร่วมได้ตามกำหนดเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย หลังจากเสร็จสิ้นการทำงาน ยังสามารถท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกไม่เกิน 30 วัน

A ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เพราะวีซ่าประเภท J-1 ถือเป็นวีซ่าประเภทหนึ่งสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Work and Travel ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และให้สิทธิ์ในการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้วจะสามารถเข้าร่วมโครงการ Internship USA ได้ซึ่งมีลักษณะของโครงการที่คล้ายกัน

A สามารถเลือกได้ โดยพิจารณาจากผลการสอบ และทักษะ ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งในบางงานนั้นต้องได้รับการสัมภาษณ์กับนายจ้างก่อนที่จะได้รับตำแหน่งงานนั้นๆ

A ค่าธรรมเนียมการจัดการข้อมูลนักเรียนและบุคลากรต่างชาติ ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากนักเรียนต่างชาติ โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน Sevis ทันทีเมื่ออยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการรายงานตัวกับ Department of Homeland Security

A แต่ละงานจะมีการเดินทางที่แตกต่างกันไป บางนายจ้างจะจัดหารถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้โดยอาจเสียค่าบริการด้วย ในบางกรณีอาจต้องนั่งรถประจำทางไปทำงาน หรือด้วยวิธีขี่จักรยานและเดิน

A นักศึกษาต้องแจ้งองค์กรร่วมในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดูแลนักศึกษาอยู่ เพื่อประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ หากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้นายจ้างไม่สามารถจ้างงานต่อไปได้ นักศึกษาจะถูกถอนวีซ่า และต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันที หรือองค์กรร่วมฯอาจพิจารณาให้ทำงานต่อได้แต่ต้องเปลี่ยนนายจ้างใหม่ นักศึกษาจึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์กรร่วมฯอย่างเคร่งครัด

A ประกันมีผลคุ้มครองระหว่างที่นักศึกษาทำงานอยู่ หากประสบอุบัติเหตุใดๆระหว่างทำงาน ซึ่งมีเหตุให้ต้องเข้าโรงพยาบาล ควรเลือกโรงพยาบาลที่ประกันนั้นคุ้มครองอยู่ โดยควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลใกล้เคียงที่พักและที่ทำงานไว้ก่อน