คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี
-กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโททุกชั้นปี โดยได้เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.0
-มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
-มีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี พร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้วิถีการดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ และพร้อมจะฝึกงานด้านการบริการ