What’s Work and Travel

โครงการ Nextgen Work and Travel USA เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (Cultural Exchange) ที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ทุกชั้นปี ได้มีโอกาสได้เดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อทำงานกับบริษัทชั้นนำ และท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน โดยนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Nextgen Work and Travel USA จะได้รับวีซ่าประเภท J-1 ซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ให้สิทธิ์เยาวชนในการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดคือไม่เกิน 4 เดือน และนักศึกษาสามารถอยู่พานักในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อท่องเที่ยวได้อีกสูงสุด 30 วันหลังสิ้นสุดการทำงาน