เอกสารโครงการ
ใบสมัคร
1. รูปถ่าย Visa USA ขนาด 2*2 นิ้ว จำนวน 4 รูป พื้นหลังขาว เห็นหูทั้ง 2 ข้างชัดเจนโดยไม่ใส่เครื่องประดับ
2. สำเนา Passport 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ
5. ใบรายงานผลการศึกษาปีล่าสุด (Transcript) ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา อีก 1 ชุด
6. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษาภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา อีก 1 ชุด
7. Resume พร้อมติดรูป 1 ฉบับ
8. Motivation Letter 1 ฉบับ

หมายเหตุ : เอกสารดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารประกอบการสมัคร เท่านั้น
1. ใบรับรองสถานะทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร เป็นเอกสารที่มีหน้าเดียวเป็นภาษาอังกฤษฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา อีก 1 ชุด
2. ใบรายงานผลการศึกษาล่าสุด (Transcript) ภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา อีก 1 ชุด
3. หนังสือรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษาภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา อีก 1 ชุด
4. Passport เล่มจริง
5. ใบลงทะเบียนเรียน เทอม2 (สามารถปริ้นได้จาก ระบบสารสนเทศนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย)

หมายเหตุ: ใบรับรองสถาระทางการเงินไม่ใช่ Bank Statement และไม่ต้องเอาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
J1 Visa
เอกสารวีซ่า J-1 เป็นเอกสารที่ทางรัฐบาลอเมริกาออกให้เพื่อบุคคลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนของรัฐบาล ที่มีจุดประสงค์หลักคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอเมริกัน บุคคลที่สามารถขอวีซ่า J-1 ได้นั้นจะต้องผ่านคุณสัมบัติต่างๆที่ทางโครงการแลกเปลี่ยนนั้นๆ กำหนดไว้ รวมทั้งได้รับเอกสารประกอบที่ถูกต้องตามกฎหมายของทางรัฐบาลอเมริกา ซึ่งในโครงการแลกเปลี่ยน Work & Travel USA. นี้ นักเรียนจำต้องได้รับเอกสาร DS-2019 ที่ออกโดยนายจ้างก่อนการยื่นขอวีซ่า J-1

DS-2019 Form
เอกสาร DS-2019 เป็นเอกสารสำคัญประกอบการขอวีซ่า J-1 สำหรับบุคคลที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงสถานะของบุคคล ว่าได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนชนิดใด และสถาบันใดเป็นผู้รับรองการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของบุคคลนั้นๆ ทั้งนี้บนเอกสาร DS-2019 จะระบุถึงระยะเวลาที่บุคคลนั้นจะสามารถพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

Social Security Card
บัตร SSC เปรียบเสมือนบัตรประจำตัวของบุคคลที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นเอกสารในการแสดงสถานะของบุคคลนั้นๆ ที่สามารถทำงานในสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมใช้หมายเลขบนบัตร SSC เป็นหมายเลขประจำตัวในการเสียภาษีเช่นกัน ดังนั้น นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Work & Travel USA. จะได้รับบัตร SSC ถูกต้องตามกฎหมายเช่นกัน